ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHOW
เลขทะเบียนบริษัท 0107552000049
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2260-3101-8
โทรสาร 0-2260-3100
เว็บไซต์ www.chowsteel.com
อีเมล์ info@chowsteel.com
ที่ตั้งโรงงาน 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ตั้งสาขา 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว 800,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

รายละเอียดของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105552098837
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสาขา 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-3745-5478
โทรสาร 0-3745-5479
เว็บไซต์ www.vertexlogistics.co.th
อีเมล์ info@vertexlogistics.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105557181252
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 57,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 221,536,980 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 22,153,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ยูนิต 3 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-3101-8
โทรสาร 0-2260-3100
เว็บไซต์ www.chowenergy.co.th
อีเมล์ info@chowenergy.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายละเอียดของบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556101158
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ยูนิต 3 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ www.chow-international.com
อีเมล์ info@chow-international.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัท ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 76.67 โดยถือ ผ่าน บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556119812
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 7,100,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 71,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,100,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 71,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ยูนิต 3 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2664-1798-99
โทรสาร 0-2664-1808
เว็บไซต์ www.ps-cl.com
อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัท ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 76.67 โดยถือผ่าน บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)