โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มจิรธรรมศิริ 1 529,026,400 66.13%
2. นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
3. นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29%
4. กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 2 21,119,600 2.64%
5. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 21,101,000 2.64%
6. นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย 11,056,000 1.38%
7. นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 9,843,000 1.23%
8. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 7,368,000 0.92%
9. นายคณิต พฤกษ์พระกานต์ 4,000,000 0.50%
10. นายวสันต์ ฟองสมุทรรัตน์ 3,599,200 0.45%
  รวม 660,624,500 82.58%
หมายเหตุ
 • 1/ กลุ่มจิรธรรมศิริ ประกอบด้วย
  • นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 408,000,000 หุ้น
  • นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
  • นางสาวคู เมน ไว ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
  • นางสาวกันยากร พงษ์พานิช ถือหุ้นจำนวน 30,026,400 หุ้น และ
  • นางเบญจมาศ จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น
 • 2/ กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย
  • นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ ถือหุ้นจำนวน 19,200,100 หุ้น
  • นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 1,919,500 หุ้น