สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

ส􀁬ำหรับผลการด􀁬ำเนินงานในปี 2563 กลุ่มบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงท􀁬ำก􀁬ำไรในเชิงกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนจากก􀁬ำไรขั้นต้นในปี 2563 ที่สูงขึ้นในทุกประเภทธุรกิจ

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับการบริหารธุรกิจให้ก้าวผ่านสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความท้าทายเพื่อให้ทุกธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงต้องดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) การเป็นบริษัทชั้นนำที่จะมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ในปัจจุบันบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งธุรกิจ และมีกลุ่มบริษัทลูกที่ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการขยายการลงทุนดังกล่าว เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจรรยาบรรณที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจและเป็นภารกิจหลักที่คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นตลอดการบริหารของการดำเนินงาน

ในปี 2563 ประเภทธุรกิจเหล็กที่มีความต้องการเหล็กในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยลดลง ซึ่งขณะเดียวกันราคาขายเหล็กในประเทศไทยยังถูกกดดันทางด้านราคาเหล็กจากต่างประเทศ ทำให้การรับจ้างผลิตเหล็กถูกชะลอการผลิตสินค้าตามสัญญา ส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการทำกำไรตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันประเภทธุรกิจพลังงานทดแทนเกิดอุปสรรคด้านการเดินทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขยายธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดำเนินธุรกิจในการผลิตและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อการรองรับความต้องการในการใช้งานพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 กลุ่มบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงทำกำไรในเชิงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งสะท้อนจากกำไรขั้นต้นในปี 2563 ที่สูงขึ้นในทุกประเภทธุรกิจรวมถึงมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายและภาษีเงินได้ (EBITDA) ของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทที่ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำกลุ่มบริษัทไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยภายนอกจะไม่เอื้ออำนวย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพรวมทั้งการมองหาช่องทางการลงทุนในธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา พวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมุ่งมั่นขยายธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป