สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงในธุรกิจพลังงาน แต่จากวิสัยทัศน์ของทีมบริหาร ผนวกกับความทุ่มเท และศักยภาพในการบริหารงานของทีมงานอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มพลิกฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

โดยในปี 2559 บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นธุรกิจเหล็กต้นนํ้ามาที่มียอดขายเติบโตขึ้นจากปีก่อน ทั้งยังทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ลงทุนในปี 2557-2558 ทั้งโครงการในประเทศญี่ปุ่นและโครงการ solar rooftop ในประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยภาพรวม

ความสำเร็จของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 สะท้อนถึงการเติบโตตามแผนธุรกิจที่ทางฝ่ายบริหารกำหนดไว้เด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งเสริมสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กว้างขวางกว่าเดิม เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและความเจริญมั่งคั่งในธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว ตามปณิธานที่ได้วางไว้นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงมองหาช่องทางทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นก้าวย่างแห่งการเติบโตที่สำคัญในอนาคตของบริษัทฯ

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับความท้าทายจนนำพาบริษัทฯ บรรลุความสำเร็จ และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา จนทำให้สามารถดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมาย นโยบายและสะท้อนเป็นรูปธรรมในผลการดำเนินงานที่มีทิศทางเติบโตที่ชัดเจนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายนโยบาย และสะท้อนเป็นรูปธรรมในผลการดำเนินงานในที่สุด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด