นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้ระบุว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
27/02/2562 - - - - 01/01/2561-31/12/2561
27/02/2561 - - - - 01/01/2560-31/12/2560
24/02/2560 - - - - 01/01/2559-31/12/2559
29/02/2559 - - - - 01/01/2558-31/12/2558
17/02/2558 - - - - 01/01/2557-31/12/2557
04/03/2557 - - - - 01/10/2556-31/12/2556
08/11/2556 20/11/2556 04/12/2556 เงินปันผล 0.10 01/01/2556-30/09/2556
27/02/2556 - - - - 01/01/2555-31/12/2555
23/02/2555 12/04/2555 03/05/2555 เงินปันผล 0.10 01/01/2554-31/12/2554