นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2554 - 2565 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

ผลประกอบการ กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) วันที่จ่าย
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 193.00 0.10 3 พ.ค. 2555
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 69.09 0.10 4 ธ.ค. 2556

บริษัทย่อย (เฉพาะที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจ่ายเงินปันผลกลับมาให้แก่บริษัทจะมีภาระต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) และอาจมีผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทขึ้นในเดือนธันวาคม 2557 บริษัท CEPL ไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ตั้งแต่ ตั้งแต่ปี 2554 - 2564 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

ผลประกอบการ กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) วันที่จ่าย
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 5.25 444.44 28 มี.ค. 2557