สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2559 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ เริ่มมีผลประกอบการเติบได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างแท้จริง หลังจากที่ผ่านพ้นปี 2558 ที่ยากลำบากจากที่อุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก และการเข้าทุ่มตลาดของเหล็กจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ต้องลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังไม่เกิดการรับรู้รายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

โดยในปี 2559 ธุรกิจเหล็กได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี จากการออกมาตรการสกัดกั้นการนำเข้าเหล็กด้อยมาตรฐานจากต่างประเทศของภาครัฐ และการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมีนัยสำคัญและการเริ่มต้นเติบโตอย่างมั่นคงเท่านั้น เพราะตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานให้ขยายตัวต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่กำลังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นกระแสเงินสดและผลกำไรในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจที่กำลังเปิดกว้าง จากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งผลให้ในปี 2559 มียอดขายไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตรวม 13.04 เมกะวัตต์ และรายได้จากการพัฒนาโครงการ ประการสำคัญการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตลอด 2 ปี ทำให้บริษัทฯมีสินทรัพย์สูงทะลุ 11,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรกและจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งตามการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่น คัดสรรสิ่งที่ดีและคุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่ยังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจะขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ครบ 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2560 ทั้งยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารงานให้ธุรกิจเหล็กต้นนํ้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากภาครัฐนอกจากนั้น ยังมุ่งหาโอกาสและช่องทางการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ยืนเคียงข้าง และมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่จะสร้างความยั่งยืน ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และตระหนักถึงพันธกิจในอันที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งปณิธานไว้ได้