สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2561 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว และธุรกิจพลังงานทดแทนให้ขยายตัวต่อเนื่องได้ โดยธุรกิจผลิตและจำหนายเหล็กแท่งยาว บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณการขายเป็น 187,000 ตัน จาก 150,000 ตันในปีก่อน ส่งผลให้มีรายได้จากการจำหน่ายเหล็กจำนวน 3,077.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 813.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.9% จากปีก่อน โดยมียอดขายเติบโตทั้งการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ โดยการเติบโตสุทธิของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กในปี 2561 นั้น มีอัตราการเติบโตน้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยมีสาเหตุจากปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของตลาดเหล็กโลก

ในขณะที่ธุรกิจพลังงานทดแทนในปี 2561 เติบโตตามแผนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ และจากการจำหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น ตามนโยบายเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไร เพื่อเตรียมกระแสเงินสดรองรับการลงทุนใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในอนาคต โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น มีกำลังการผลิตเพิ่มจาก 38.3 เมกะวัตต์ดีซีในปี 2560 เป็น 65.8 เมกะวัตต์ดีซีในปี 2561 โดยใน 65.8 เมกะวัตต์ดีซี ประกอบด้วย กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ จำนวน 6.6 เมกะวัตต์ดีซี และกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 59.2 เมกะวัตต์ดีซี ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟเติบโตเป็นจำนวน 700.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.1 ล้านบาท

ส่วนแผนการจำหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น ตามนโยบายเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ขนาด 4.02 เมกะวัตต์ดีซี และขนาด 12 เมกะวัตต์ดีซี ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์ เนื่องจากสร้างผลกำไรได้ทันทีจำนวน 214.5 ล้านบาท ถือเป็นช่องทางสำหรับเตรียมกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอื่นที่สร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าเดิม รวมทั้ง ชำระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนก่อนหน้านี้ ทำให้ลดภาระเรื่องดอกเบี้ยจ่ายลงได้ ทั้งยังขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นคัดสรรสิ่งที่ดีและคุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ยังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเตรียมจ่ายไฟในปี 2562 และโครงการที่อยู่ในระหว่าการพัฒนาอีกหลายโครงการในประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในระหว่างการพิจาณาเข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอื่นเพิ่มเติม ทั้งยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารงานให้ธุรกิจเหล็กต้นน้ำเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเหล็กในหลายมิติ ครอบคลุมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ และปรับรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจเหล็กมาเป็นรูปแบบรับจ้างผลิต เพื่อปรับลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กตามภาวะตลาดเหล็กโลก นอกจากนั้น ยังมุ่งหาโอกาสและช่องทางการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีอุปการคุณ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่จะสร้างความยั่งยืน สู่ธุรกิจ ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และตระหนักถึงพันธกิจในอันที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานไว้ได้