ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHOW
เลขทะเบียนบริษัท 0107552000049
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
ทุนจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,040,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1007 -1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2033 0901-8
โทรสาร 0 2033 0909
เว็บไซต์ www.chowsteel.com
อีเมล info@chowsteel.com
นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล ir@chowsteel.com
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ตั้งสาขา เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนธุรกิจ 0107559000338
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้ลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 570,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0910-14
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chowenergy.co.th
อีเมล์ info@chowenergy.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 87.36 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105552098837
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0917-18
โทรสาร 0-2033-0909
ที่ตั้งสาขา 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-3745-5478
โทรสาร 0-3745-5479
เว็บไซต์ www.vertexlogistics.co.th
อีเมล์ info@vertexlogistics.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายละเอียดของบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556101158
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0915-16
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chow-international.com www.chow-international.co.th
อีเมล์ info@chow-international.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556119812
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0919-28
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.ps-cl.com
อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
15,850,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 100
15,850,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 010981
โทรศัพท์ N/A
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 9,836,041 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ซัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 11,770,758 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ฮามะ 1 จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 20,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 17,872,630 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เมกะ โซลาร์ พาร์ค 3 จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 35,884,030 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท กู๊ด โซลาร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ซัน พาวเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ซัน โซลาร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 10,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน 550,100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 550,100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Tower One - International Towers Sydney Level 46100 Barangaroo AvenueBarangaroo NSW 2000
โทรศัพท์ NA
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น โฮลโค จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน 10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Tower One - International Towers Sydney Level 46100 Barangaroo AvenueBarangaroo NSW 2000
โทรศัพท์ NA
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออฟโค จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน 10 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 10
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Tower One - International Towers Sydney Level 46100 Barangaroo AvenueBarangaroo NSW 2000
โทรศัพท์ NA
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด /1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจประกันภัยโครงการและประกันประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน 25,000 ยูโร
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Steingasse 10, 89072 Ulm, Frankfurt, Germany
โทรศัพท์ +49 731 95083103

/1 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ปิดบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด บริษัทย่อยซึ่งไม่ได้ดำเนินการแล้ว และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอยู่การชำระบัญชี