ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHOW
เลขทะเบียนบริษัท 0107552000049
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2033 0901-8
โทรสาร 0 2033 0909
เว็บไซต์ www.chowsteel.com
อีเมล info@chowsteel.com
นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล ir@chowsteel.com
ที่ตั้งโรงงาน 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ตั้งสาขา 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนธุรกิจ 0107559000338
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท อื่น (Holding Company)ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนลงทุนในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนรวมถึงการให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 570,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0910-14
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chowenergy.co.th
อีเมล์ info@chowenergy.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 87.36 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105552098837
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0917-18
โทรสาร 0-2033-0909
ที่ตั้งสาขา 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-3745-5478
โทรสาร 0-3745-5479
เว็บไซต์ www.vertexlogistics.co.th
อีเมล์ info@vertexlogistics.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายละเอียดของบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556101158
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0915-16
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chow-international.com www.chow-international.co.th
อีเมล์ info@chow-international.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556119812
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0919-28
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.ps-cl.com
อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)