ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHOW
เลขทะเบียนบริษัท 0107552000049
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
ทุนจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2033 0901-8
โทรสาร 0 2033 0909
เว็บไซต์ www.chowsteel.com
อีเมล info@chowsteel.com
นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล ir@chowsteel.com
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ตั้งสาขา เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนธุรกิจ 0107559000338
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้ลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 570,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0910-14
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chowenergy.co.th
อีเมล์ info@chowenergy.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 87.36 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105552098837
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0917-18
โทรสาร 0-2033-0909
ที่ตั้งสาขา 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-3745-5478
โทรสาร 0-3745-5479
เว็บไซต์ www.vertexlogistics.co.th
อีเมล์ info@vertexlogistics.co.th
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

รายละเอียดของบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556101158
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0915-16
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chow-international.com www.chow-international.co.th
อีเมล์ info@chow-international.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556119812
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0919-28
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.ps-cl.com
อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
(บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าหลังเปิดดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 เยน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า NA
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan
โทรศัพท์ +81 (0)3 6863 7755