ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
  งบการเงินรวม
  2559 2560 2561
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 2,741.32 4,222.47 4,309.74
กำไรขั้นต้น 374.00 628.53 359.52
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) 385.11 1,027.78 692.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท 32.53 256.15 (122.15)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 13,232.35 12,565.45 13,203.65
หนี้สินรวม 11,880.22 11,039.70 11,775.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,352.13 1,525.75 1,448.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เป็นของบริษัท 1,276.01 1,419.55 1,324.84
ทุนจดทะเบียน 800.00 800.00 1,040.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800.00 800.00 800.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 14.28% 17.10% 8.85%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.19% 6.07% (2.83%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.62% 19.01% (8.90%)
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 9.31 7.78 8.87
ข้อมูลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 0.32 (0.15)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าหุ้นทางบัญชี 1.60 1.77 1.66