ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
  งบการเงินรวม
  2563 2564 2565
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 553.28 361.61 2,815.01
กำไรขั้นต้น 85.75 146.16 163.10
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) 312.40 421.74 1,479.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท (267.43) (130.46) 1,090.35
สรุปฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 10,189.90 9,898.99 4,702.97
หนี้สินรวม 9,268.65 9,083.00 2,766.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น 921.24 815.99 1,936.07
ทุนจดทะเบียน 800.00 800.00 800.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800.00 800.00 800.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 15.93 47.81 12.69
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (48.33) (31.10) 41.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (28.78) (13.78) 60.21
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 11.27 12.68 1.43
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรต่อหุ้น (0.34) (0.13) 1.28
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 1.16 1.02 2.42