หนังสือชี้ชวน
หัวข้อ ดาวน์โหลด
ปกหน้า ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด
การวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
โครงการในอนาคต ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
โครงสร้างเงินทุน ดาวน์โหลด
การจัดการ ดาวน์โหลด
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
ดาวน์โหลด