การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ปี 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557
คะแนน 100 100 99 100 100 98 95.38 100 97
  • 2567
  • 2566
  • 2565
  • 2564
  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
แบบ 56-1 One Report 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
คําบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
แบบ 56-1 One Report 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (e-meeting) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับ การจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ บัญชี 1 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับ การจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ บัญชี 2 (“IM2”) ดาวน์โหลด
รายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
 
มาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตาแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
สารสนเทศการนำบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
รายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด