โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 528,871,200 66.11%
1.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00%
1.2 นางศรุตา ชิน 40,500,000 5.06%
1.3 นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 5.06%
1.4 นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 29,871,200 3.73%
1.5 นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 10,000,000 1.25%
2 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
3 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29%
4 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 23,000,000 2.88%
5 กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 21,719,500 2.71%
5.1 นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40%
5.2 นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 1,519,500 0.19%
6 นายจิตติพร จันทรัช 18,500,000 2.31%
7 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 16,546,500 2.07%
8 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 15,473,100 1.93%
9 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
10 นายวสันต์ ฟองสมุทรจันทร์ 9,500,000 1.19%
รวม 697,721,600 87.22%