โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มจิรธรรมศิริ 1 528,958,600 66.12%
2. นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
3. นายอุกฤษฎ์ ตัณฑเสถียร 26,351,300 3.29%
4. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 24,000,000 3.00%
5. กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 2 21,119,500 2.64%
6. นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย 15,550,000 1.94%
7. นายสันติ โกวิทจินดาชัย 14,179,900 1.77%
8. นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
9. นายธนัท บูรพาธนะ 4,195,200 0.52%
10. นายคณิต พฤกษ์พระกานต์ 4,000,000 0.50%
  รวม 676,154,300 84.52%
หมายเหตุ
 • 1/ กลุ่มจิรธรรมศิริ ประกอบด้วย
  • นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 408,000,000 หุ้น
  • นางศรุตา ชิน ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
  • นางสาวคู เมน ไว ถือหุ้นจำนวน 40,500,000 หุ้น
  • นางสาวกันยากร พงษ์พานิช ถือหุ้นจำนวน 29,958,600 หุ้น และ
  • นางเบญจมาศ จิรธรรมศิริ ถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น
 • 2/ กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย
  • นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ ถือหุ้นจำนวน 19,200,000 หุ้น
  • นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 1,919,500 หุ้น