โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 528,278,600 66.03%
1.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00%
1.2 นางศรุตา ชิน 40,500,000 5.06%
1.3 นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 5.06%
1.4 นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 29,278,600 3.66%
1.5 นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 10,000,000 1.25%
2  กลุ่มโกวิทจินดาชัย 57,942,200 7.24%
2.1 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 26,100,000 3.26%
2.2 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 16,292,200 2.04%
2.3 นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย 15,550,000 1.94%
3 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
4 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29%
5 กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 21,019,500 2.63%
5.1 นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40%
5.2   นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 1,819,500 0.23%
6 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
7 นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 10,000,000 1.25%
8 นายวสันต์ ฟองสมุทรรัตน์ 5,030,000 0.63%
9 นายธนัท บูรพาธนะ 4,195,000 0.52%
10 นายคณิต พฤกษ์พระกานต์ 4,000,000 0.50%
รวม 694,576,600 86.82%