โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 528,871,200 66.11%
1.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00%
1.2 นางศรุตา ชิน 40,500,000 5.06%
1.3 นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 5.06%
1.4 นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 29,871,200 3.74%
1.5 นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 10,000,000 1.25%
2 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
3 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29%
4 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 23,000,000 2.88%
5 นายจิตติพร จันทรัช 21,000,000 2.63%
6 กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 20,519,500 2.56%
6.1 นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40%
6.2 นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 1,319,500 0.16%
7 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 16,546,500 2.07%
8 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 15,473,100 1.93%
9 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
10 นายวสันต์ ฟองสมุทรจันทร์ 9,500,000 1.19%
11 นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ 4,490,000 0.56%
12 นายธนัท บูรพาธนะ 4,195,000 0.52%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ 707,731,600 88.47%
รวมผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 92,268,400 11.53%
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 800,000,000 100.00%