โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน(หุ้น) สัดส่วนของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 528,329,600 66.04%
1.1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00%
1.2 นางศรุตา ชิน 40,500,000 5.06%
1.3 นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 5.06%
1.4 นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 29,329,600 3.67%
1.5 นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 10,000,000 1.25%
2  กลุ่มโกวิทจินดาชัย 60,205,700 7.53%
2.1 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 35,237,600 4.40%
2.2 นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย 15,421,600 1.93%
2.3 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 9,546,500 1.19%
3 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40%
4 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29%
5 กลุ่มเผ่าพงษ์ไพบูลย์ 21,719,500 2.59%
5.1 นางสาวปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40%
5.2 นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 1,519,500 0.19%
6 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33%
7 นายวสันต์ ฟองสมุทรรัตน์ 7,890,000 0.99%
8 นายธนัท บูรพาธนะ 4,195,000 0.52%
9 นายคณิต พฤกษ์พระกานต์ 4,000,000 0.50%
10 นายจิตติพร จันทรัช 3,500,000 0.44%
รวม 693,951,100 86.22%